Các Chính sách hỗ trợ của nhà nước khi áp dụng VietGAP trong nuôi trồng thủy sản

Cập nhật lúc:20/06/2019, 10:30

Hỏi: Nhà nước có chính sách gì để hỗ trợ việc áp dụng VietGAP?

Theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/10/2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg; Thông tư 53/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/10/2012 về Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012

Để khuyến khích việc áp dụng VietGAP trong nuôi trồng thủy sản, Nhà nước hỗ trợ:

– 50% kinh phí xây dựng, cải tạo các vùng sản xuất tập trung theo VietGAP

– Chi phí đào tạo tập huấn;

– Chi phí chứng nhận 01 lần;

– Chi phí hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại (hội chợ, hội thi, gian hàng giới thiệu sản phẩm…..).

Bình luận

Bản quyền © 2019.